Om Andersbergsgruppen 


Andersberg har en lång tradition av ett mycket engagerat föreningsliv med många aktiviteter och deltagare, framför allt i området kring Andersbergs centrum. Många föreningar är idag aktiva i Andersbergsgruppen. Ur ett integrationsperspektiv finns det stora vinster med att knyta samman dessa aktörer och ge verktyg till samarbete, gemenskap mellan grannar och boinflytande.  


Det finns några olika historier över när och hur Andersbergsgruppen startade; det betraktas idag som Gävles äldsta stadsdelsnätverk. Nätverksgruppen träffas ungefär varannan månad för gemenskap, informationsutbyte och att knyta nya kontakter.   

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott, som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra. Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, t ex där man kanske behöver kontakta fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte.  

Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Arbete pågår för att underlätta detta bland annat genom att omvandla Facebooksidor till slutna Facebook-grupper. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.  

I Andersberg pågår även ett kommunfinansierat projekt som kallas Stadsdelslyftet, med syfte att skapa fler trygga, attraktiva utemiljöer och mötesplatser för en ökad delaktighet och gemenskap. Projektet ska skapa en modell som kan användas i andra stadsdelar i Gävle. Nätverket är inte direkt inblandat i detta arbete, men deltar självklart i möten och diskussioner.