Om Brynäsgruppen 


Nätverket består av ideella föreningar, representanter från kommunen, polisen, fritidsgården Brynjan, Svenska kyrkan med flera.  

Brynäs är en stadsdel i förändring för i norra delen byggs det nya området som kallas Godisfabriken. Övrig bebyggelse i stadsdelen är äldre. Funderingar finns redan på hur man ska kunna knyta ihop det gamla med det nya. Stadsdelen har inget självklart centrum, förutom Brynästorget, men diskussioner förs om en gemensam allaktivitetsyta placerad på ett strategiskt ställe kan hjälpa till. 

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott, som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra. Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, t ex där man kanske behöver kontakta fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte.  

Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Arbete pågår för att underlätta detta bland annat genom att omvandla Facebooksidor till slutna Facebook-grupper. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.